Gå vidare till innehåll

Följ oss!

För varje 10 beställningar planterar vi ett träd🌲❤️

  Allmänna villkor

  Allmänna villkor – Mooska.se

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

  Artikel 1 – Definitioner
  Artikel 2 - Företagarens identitet
  Artikel 3 – Tillämplighet
  Artikel 4 – Erbjudandet
  Artikel 5 – Kontraktet
  Artikel 6 – Ångerrätt
  Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse
  Artikel 8 - Undantag från ångerrätten
  Artikel 9 – Priset
  Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
  Artikel 11 - Leverans och genomförande
  Artikel 12 - Fortsatta prestationer: varaktighet, uppsägning och förlängning
  Artikel 13 – Betalning
  Artikel 14 – Klagomålsförfarandet
  Artikel 15 – Tvister
  Artikel 16 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

  ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

  I dessa villkor definieras följande termer:

  - Tilläggsavtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och näringsidkaren
  - ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
  - Konsument: en fysisk person som inte agerar i utövandet av ett yrke, en affärsverksamhet eller ett hantverk och som ingår ett avtal med företagaren;
  - Dag: kalenderdag;
  - Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form; 
  - Varaktighetstransaktion: ett avtal som avser en serie produkter och/eller tjänster där leverans- och/eller köpskyldigheten är spridd över tiden;
  - Varaktig databärare: varje (hjälp)medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden konsultera och återge den lagrade informationen i oförändrad form, inklusive e-post.
  - Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
  - Förlaga: den ångerblankett som näringsidkaren tillhandahåller konsumenten och som konsumenten kan fylla i när han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt;
  - Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
  - Distansavtal: ett avtal där man uteslutande använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation med konsumenten inom ramen för ett system som näringsidkaren organiserar för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås.
  - Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett distansavtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum vid samma tidpunkt.
  - Allmänna villkor: Entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

  ARTIKEL 2 - FÖRETAGARENS IDENTITET

  Företagets namn (namn som anges i bolagsordningen, eventuellt kompletterat med ett handelsnamn); Decide Commit Succeed BV.
  Etableringsadress: Don Boscostraat 21, 6235EJ Ulestraten, Nederländerna.
  Besöksadress, om den skiljer sig från företagets adress;
  Telefonnummer och klockslag då företagaren kan nås per telefon;
  E-postadress; info@mooska.se
  Handelskammarens nummer; 69624747
  Momsregistreringsnummer. 857945270B01

  ARTIKEL 3 - TILLÄMPLIGHET

  1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.
   2. Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för inspektion i företagarens lokaler, på vilket sätt de kan inspekteras och att dessa allmänna villkor kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på dennes begäran.
   3. Om distansavtalet ingås elektroniskt får, i motsats till vad som sägs i föregående stycke, innan distansavtalet ingås texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
   4. Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, gäller andra och tredje stycket i enlighet med detta och konsumenten kan alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne om de allmänna villkoren är motstridiga.
   5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor förklaras ogiltiga eller upphävs helt eller delvis när som helst, kommer dessa allmänna villkor att fortsätta att gälla i alla andra avseenden och den upphävda eller ogiltiga bestämmelsen kommer utan dröjsmål och i ömsesidigt samråd att ersättas av en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig den ursprungliga bestämmelsens syfte.
   6. Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas i enlighet med dessa allmänna villkor.
   7. Osäkerheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas i enlighet med dessa allmänna villkor.

  ARTIKEL 4 - ERBJUDANDET

  1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller om det är förenat med villkor med suspensiv eller upplösande verkan, eller om det finns något annat villkor, ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
   2. Entreprenörens erbjudande är oengagerat. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.
   3. Företagarens erbjudande innehåller en beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds, som alltid är fullständig och korrekt. Erbjudandet innehåller en tillräckligt detaljerad beskrivning för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet på ett korrekt sätt. Om företagaren använder bilder som antyder att bilderna visar den erbjudna produkten, är dessa bilder en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet kan inte binda entreprenören.
   4. Produktbilderna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan dock inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas faktiska färger.
   5. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande

  i synnerhet:
  - priset inklusive skatter;
  - de eventuella kostnaderna för transporten;
  - hur avtalet ska förverkligas och vilka åtgärder som krävs för detta;
  - Om avgiften för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;
  - Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, i så fall, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;

  - Distansavtalets minimilängd i händelse av en förlängd transaktion.
  - Tillämpligheten av ångerrätten;
  - Betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;

   ARTIKEL 5 - AVTALET

  1. Avtalet har ingåtts, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet är uppfyllda.
   2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska företagaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande kan konsumenten häva avtalet.
   3. Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
   4. Företagaren får inom lagens gränser samla in information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om alla fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avvisa en beställning eller begäran med angivande av skäl eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
   5. Företagaren ska senast vid leverans av varan, tjänsten eller det digitala innehållet skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare:

  Besöksadressen till företagarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;

  1. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
   c. information om garantier och befintlig service efter köpet;
   d. priset, inklusive skatter, för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet;
   e. Kostnaden för leverans, om tillämpligt.
   f. Metod för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet.
   g. Villkoren för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.
   h. Om konsumenten har ångerrätt, en förlaga till formuläret för ångerrätt.
  2. Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

   ARTIKEL 6 - ÅNGERRÄTT

  Vid leverans av produkter:

  1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar.
   2. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och företagaren utsett till företrädare för konsumenten har mottagit produkten.

  Om:

  1. konsumenten har beställt flera produkter i en och samma beställning, ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, har mottagit den sista produkten. Företagaren får, under förutsättning att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
   b. Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, har mottagit den sista försändelsen eller den sista delen;
   c. avtalet omfattar regelbunden leverans av produkter under en viss period, ska ångerfristen börja löpa den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har mottagit den första produkten.

  När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

  1. När det gäller ett tjänsteavtal eller ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium har konsumenten fjorton dagar på sig att häva avtalet utan att ange några skäl. Dessa fjorton dagar börjar löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.

   Förlängd ångerfrist för varor, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium om konsumenten inte informeras om ångerrätten:
  2. Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerformuläret, ska ångerfristen löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.
   5. Om företagaren har gett konsumenten den information som avses i föregående punkt inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens startdatum, ska ångerfristen upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.
   6. Under betänketiden hanterar konsumenten produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt ska han returnera produkten med alla medföljande tillbehör och - om rimligen möjligt - i originalskick och originalförpackning till företagaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.
   7. När konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att meddela företagaren detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta på blanketten. När konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett bevis på avsändning.

  ARTIKEL 7 - KOSTNADER FÖR UTÖVANDET AV ÅNGERRÄTTEN

  1. När konsumenten utövar sin ångerrätt ska han eller hon inte betala mer än kostnaderna för returfrakten.
   2. Företagaren återbetalar köpesumman så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter ångerrätten, på samma sätt som konsumenten använde. För detta ändamål krävs ett returkvitto eller ett slutgiltigt bevis på att det har returnerats fullständigt.
   3. Eventuell värdeminskning av produkten på grund av vårdslös hantering kommer att debiteras konsumenten. Detta kan inte åberopas om företagaren inte har tillhandahållit all lagstadgad information om ångerrätten. Detta måste göras innan köpeavtalet ingås.

  ARTIKEL 8 - UTESLUTNING AV ÅNGERRÄTT

  1. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig om företagaren tydligt har angett detta faktum när han/hon lämnade erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingicks, och om det gäller någon av de produkter som anges i punkterna 2 och 3.
   2. Undantag är endast möjligt för följande produkter:
   a. som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
   b. som tydligt är av personlig karaktär;
   c. som förstörs eller åldras snabbt;
   d. vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
   e. för enskilda tidningar och tidskrifter;

  För ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen på.

  1. för hygieniska produkter som konsumenten har brutit förseglingen på.
  2. Uteslutning är endast möjlig för följande tjänster:
   a. om logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
   b. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan betänketiden har löpt ut;
   c. som rör vadslagning och lotterier

  ARTIKEL 9 - PRIS

  1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.
   2. Med avvikelse från föregående stycke får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har någon kontroll över, till rörliga priser. I erbjudandet ska denna koppling till fluktuationer anges och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser.
   3. Prishöjningar inom 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
   4. Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har avtalat om det och:
   a. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
   b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
   5. De priser som anges i erbjudandet om produkter eller tjänster ska inkludera moms.
   6. Alla priser kan innehålla tryckfel och felskrivningar. Inget ansvar ska tas på sig för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. I händelse av feltryck och felskrivningar är företaget inte skyldigt att leverera produkten till det felaktiga priset.

  ARTIKEL 10 - GARANTI OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

  1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
   2. En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten på grundval av avtalet kan göra gällande mot företagaren. Detta omfattar alla åtaganden från näringsidkaren, hans leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller krav som går utöver vad denne är juridiskt skyldig att göra om han inte har uppfyllt sin del av avtalet.
   3. Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 4 veckor efter leveransen. Produkterna måste returneras i sin originalförpackning och i nyskick.
  2. Garantin gäller inte om:
   a. Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;
   b. De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller har på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;
   c. Bristen är helt eller delvis en följd av bestämmelser som regeringen har utfärdat eller kommer att utfärda med avseende på de använda materialens art eller kvalitet.

  ARTIKEL 11 - LEVERANS OCH GENOMFÖRANDE

  1. Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg när han tar emot och utför produktbeställningar och när han bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
   2. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
   3. Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 i denna artikel ska företaget utföra accepterade beställningar snabbt, men minst inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
   4. Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte dra några rättigheter av de leveransdatum som anges. Överskridande av en tidsfrist ger inte konsumenten rätt till ersättning.
   5. Vid upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar efter upplösningen.
   6. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska entreprenören försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Det faktum att en ersättningsartikel levereras ska meddelas på ett tydligt och begripligt sätt, senast vid leveransen. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsartiklar. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören
   7. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till den tidpunkt då produkten levereras till konsumenten eller en företrädare som tidigare utsetts och meddelats entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

  ARTIKEL 12 - VARAKTIGHET TRANSAKTIONER: VARAKTIGHET, UPPSÄGNING OCH FÖRLÄNGNING

  Uppsägning
  1. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett avtal som ingåtts på obestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
  2. Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster när som helst vid utgången av den fasta löptiden i enlighet med tillämpliga uppsägningsregler och med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
  3. Konsumenten kan säga upp de avtal som nämns i föregående punkter:
  a. alltid säga upp dem och inte vara begränsad till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
  b. åtminstone avsluta dem på samma sätt som de avslutades av honom;
  c. alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.

  Förlängning
  4. Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
  5. Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter förnyas tyst med högst tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förnyade avtalet före utgången av förnyelseperioden med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
  6. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en period som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden.
  7. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) ska inte fortsätta att gälla under tystnad och ska upphöra automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

  Varaktighet
  8. Om ett avtal löper över ett år kan konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte rimligheten och rättvisan gör att avtalet inte kan sägas upp före utgången av den överenskomna löptiden.

  ARTIKEL 13 - BETALNING

  1. Om inget annat datum har avtalats bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
   2. Konsumenten är skyldig att omedelbart informera företagaren om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller nämnts.
   3. Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera konsumenten för alla förutbestämda rimliga kostnader som uppstått.

   ARTIKEL 14 - FÖRFARANDE FÖR KLAGOMÅL

  1. Entreprenören ska ha ett klagomålsförfarande som är tillräckligt känt och ska behandla klagomålet i enlighet med detta förfarande.
   2. Reklamationer om avtalets genomförande ska lämnas in till företagaren med en fullständig och tydlig beskrivning inom en rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.
   3. Klagomål som lämnas in till företagaren ska besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
   4. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd uppstår en tvist som omfattas av systemet för tvistlösning.

   ARTIKEL 15 - TVISTER

  På avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast nederländsk lag.

  ARTIKEL 16 - KOMPLETTERANDE ELLER AVVIKANDE BESTÄMMELSER

  Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett tillgängligt sätt på en långvarig databärare.

  Villkor för medling – Mooska.se

  Beskrivning av företagets struktur

  Varor som erbjuds på www.mooska.se säljs uttryckligen inte av Decide Commit Succeed BV. De varor som erbjuds säljs av säljaren (Yantai Yirun Electronic Commerce Co., Ltd). Detta innebär att köpeavtalet ingås mellan köparen och säljaren. Decide Commit Succeed BV blir inte på något sätt part i dessa avtal.

  Decide Commit Succeed BV erbjuder endast en medlingsplattform.

  De allmänna villkor som gäller mellan säljaren och köparen finns i slutet av detta dokument. Observera att dessa allmänna villkor gäller mellan köpare och säljare och att de därför inte kan verkställas mot webbplatsinnehavaren.

  Om säljaren är baserad i ett land inom EU eller i Norge, Liechtenstein eller Island ska det europeiska direktivet om distansförsäljning tillämpas på de ingångna avtalen. Alla rättigheter och garantier som avses i detta direktiv ska därför gälla.

  Villkor för medling

  Artikel 1 - definitioner

  I dessa medlingsvillkor ska följande termer ha följande innebörd:

  1. Webbplats: www.mooska.se. Detta gäller den plattform som gjorts tillgänglig. Detta inkluderar även alla underdomäner.
  2. Webbplatsens ägare: företaget Decide Commit Succeed BV, som har sitt säte på Don Boscostraat 21 i Ulestraten och som är registrerat hos handelskammaren under nummer 69624747.
  3. Köpare: den person som gör ett köp från säljaren via den ovannämnda webbplatsen.
  4. Säljare: det utländska företag som, antingen som tillverkare eller leverantör, säljer varor till köparen.

  Artikel 2 - Köparens rättigheter

  Om Säljaren är baserad i ett land inom EU eller i Norge, Liechtenstein eller Island ska det europeiska direktivet om distansförsäljning tillämpas på de avtal som ingås. Alla de rättigheter och garantier som anges i detta direktiv ska därför gälla, inklusive:

  1. Säljaren ska ge köparen information om skatt, betalningar, leveranser och fullgörande av avtalet tydligt och skriftligt inom rimlig tid.
  2. Köparen får beställningen inom 30 dagar, om inte en annan period har avtalats. Om en produkt inte längre är tillgänglig ska säljaren informera köparen om detta. Eventuella betalningar måste återbetalas till köparens konto inom trettio dagar, såvida inte säljaren tillhandahåller en jämförbar produkt.
  3. Köparen har ångerrätt i minst fjorton dagar, vilket innebär att köparen kan ångra köpet utan att ange skäl. I denna situation ska eventuella fraktkostnader betalas av köparen. Eventuella betalningar måste återbetalas inom trettio dagar till ett bankkonto som anges av köparen.

  Artikel 3 - Medlingstjänsten

  1. De varor som erbjuds på webbplatsen säljs inte av webbplatsoperatören. Dessa varor säljs av säljaren. När du köper varorna ingås därför ett köpeavtal mellan köparen och säljaren.
  2. Varorna säljs via webbplatsen av säljaren.
  3. Webbplatsägaren tillhandahåller en förmedlingstjänst till säljaren. När varorna beställs via webbplatsen har webbplatsens ägare befogenhet att fungera som mellanhand i köparens namn och på köparens bekostnad. Webbplatsägaren har därför rätt att beställa från Säljaren i köparens namn.
  4. Säljaren är baserad utanför Nederländerna och därför importeras varorna i fråga alltid i köparens namn. Ytterligare kostnader, såsom importmoms och (tull-) förtullningsavgifter, ska också bäras av köparen.
  5. Betalningar till Webbplatsoperatören sker endast på grundval av att erbjuda och underhålla medlingsplattformen.

  Artikel 4 - Finansiell reglering

  1. Betalning för den köpta produkten sker via Webbplatsinnehavaren, och försäljningspriset överförs till säljaren efter avdrag för den i förväg fastställda förmedlingsavgiften.
  2. Säljaren bestämmer vilka priser som används på webbplatsen.
  3. Säljaren betalar ett fast belopp per såld produkt till webbplatsoperatören. Detta belopp fastställs i ett annat avtal och gäller endast tillhandahållande och underhåll av medlingsplattformen.

  Betala säkert och senare med Klarna

  GRATIS frakt inom Sverige

  Kundbetyg 9,1

  Veckovis höga rabatter